סוכה כשרה מפרגולה

בניהול ותחזוקת סוכה כשרה עם פרגולה מסמפטי הוא תהליך פשוט שדורש קפידה לפרטים הקטנים. המאמר מספק הכוונה דקדקנית לבנייה נכונה והפעלת המצווה בצורה תקינה. לקוראים שמעוניינים להקדיש זמן ומאמץ להכין סוכה שיש בה תחושת שגרתיות וקשר עם הטבע, מומלץ להשקיע במעקכת הבנייה והכנה לסוכה.

הנחיות מעשיות למעוניינים בבניית סוכה תוך שימוש בפרגולה העשויה מעץ:

א. פרגולה העשויה מקורות רופפים: אם רוב הקורות של הפרגולה אינן מחוברות במסמרים או ברגים, צילתה מרובה מחמתה ואינן עומדות בצפיפות גדולה עד שאין גשם יכול לירד בתוכה – הרי זו סוכה כשרה לכתחילה, וראוי לחדש בה דבר כדין 'סוכה ישנה', על ידי הנחת סכך כשר בשיעור טפח על טפח, או אפילו כלשהו על פני כל אורכה או רוחבה.

ב. פרגולה שקורותיה מחוברים: אם רוב קורות הפרגולה מחוברות במסמרים או ברגים:

1) אם חמתה מרובה מצילתה – היינו שיש בין קורה לקורה של הפרגולה יותר מרוחב קורה, שאז חמתה של הפרגולה עצמה מרובה מצילתה:

א) אם יניח בין הקורות סכך כשר בכמות שצילתה מרובה מחמתה מחמת הסכך עצמו גם ללא הקורות של הפרגולה – הסוכה כשרה לכתחילה.

ב) אפילו אם אין מספיק סכך כשר ליצור צילתה מרובה מחמתה ללא קורות הפרגולה – אם יניח סכך כשר על גבי הקורות הרי שהם בטלים לסכך הכשר – והסוכה כשרה לכתחילה.

2) אם צלתה מרובה מחמתה – היינו פרגולה שצלתה מרובה מחמתה מחמת הקורות עצמן, ורוצה להשתמש בה כסוכה: ניתן לסמוך על פוסקים רבים שהכשירו זאת, עם חידוש מועט כנ"ל.

בכל אופן, יש לוודא שהדפנות ייעשו קודם לסכך. אין צורך בדפנות שלמות אלא מספיק דפנות ברוחב טפח סמוך לסכך לאורך כל הסוכה שיהיו שם קודם הנחת הסכך. לדוגמא, אם המסגרת של הפרגולה עשויה מקורות הרחבות יותר מטפח, הרי שיש רוחב טפח סמוך לסכך עוד קודם עשיית הסכך, וקוים התנאי שהדפנות ייעשו קודם לסכך. אך אם אין אפילו את זה והסכך נעשה קודם לדפנות – צריך לנענע את הסכך לאחר עשיית הדפנות – להגביהו ולהניחו מחדש. אם לא עשה כן, יש הפוסלים אף בדיעבד ויש המכשירים.

 ברוב הפרגולות הסכך מונח על קרשים שיש ביניהם טפח ויותר, ויש צורך להוסיף סכך ביניהם. בהרבה מקרים לפרגולה יש דפנות – קירות או מעקות. במקרים, שבהם אין דפנות והקרוי של הפרגולה כבר יכול להיחשב כסכך, יש לפקפק את הסכך לאחר עשיית הדפנות – להגביהו ולהניחו מחדש, כדי לצאת מגדר של "תעשה – ולא מן העשוי".

סוכה כשרה מפרגולה

האם יש בעיה בסוכה שאינה מוקמת כל שנה מחדש לצורך החג?

 אכן, לפי המשנה, בית שמאי פוסלים סוכה ישנה, ובית הלל מכשירין. סוכה ישנה היא כל שעשאה קודם לחג שלשים יום, אבל אם עשאה לשם חג אפילו מתחילת השנה כשרה." בירושלמי פ"א ה"ב הוסיפו על מחלוקת ב"ש וב"ה – "תני: צריך לחדש בה דבר. חברייא אמרי: טפח! רבי יוסה אומר: כל שהוא. מאן דאמר 'כל שהוא' – ובלבד על פני כולה." 

    חיוב זה לחדש דבר בסוכה ישנה, מופיע להלכה בטור סי' תרלו ובשו"ע תרלו,א אך נתון במחלוקת פוסקים, אותה סיכם הרדב"ז (שו"ת ח"ו ב' אלפים נז) כשלוש שיטות:

לדעת הרי"ף והרמב"ם, אפילו למצוה מן המובחר אין צריך לחדש בה דבר.

לדעת הר"ן, צריך לחדש בה למצוה מן המובחר;

לדעת הטור, צריך לעיכובא.

לפי המצריכים לחדש דבר, החידוש צריך שיהיה בגוף הסכך (משנ"ב תרלו,ה ע"פ פרמ"ג).

אף לב"ש, רבים מקימים פרגולה כדי להשתמש בה לצורך סוכה, וא"כ יצאה מגדר סוכה ישנה. כדי לצאת מידי הספק ולקיים מצוה מן המובחר, ראוי לחדש דבר בסכך.

שאלות ותשובות בקשר לסוכה עם פרגולה לחג הסוכות

מהו ההבחנה בין סוכה ישנה לסוכה כשרה?

סוכה ישנה היא סוכה שבנויה לפני שלשים יום מחג החג, ולפי בית שמאי היא אינה כשרה. לעומתם, לפי בית הלל סוכה שנעשתה לשם חג, אפילו בתחילת השנה, נחשבת כשרה

האם אפשר לקיים את מצוות הסוכה בסוכה ישנה?

לפי רוב הפוסקים, סוכה ישנה כשאין לה חידוש בחג הסוכות מתחילת השנה יכולה להיות מקיימת את מצוות הסוכה. עם זאת, יש אופציה לחדש דבר בסוכה ישנה כדי לפטור מכל ספק ולהקפיא מצווה מן המובחר.

האם סכך יכול להוסיף צל לסוכה כשקורותיה מחוברים?

כן, במקרה שקורות הסוכה מחוברים וחמתה מרובה מצילתה, ניתן להשתמש בה כסוכה כאשר מניחים סכך כשר על הקורות. הסכך יוסיף צל מרובה מחמת הקורות ויהיה מקיים את דרישות ההלכה.

סיכום

פרגולה, שבה הסכך מונח על קרשים שיש בהם טפח, או שלפרגולה יש דפנות כגון קירות או מעקות, כשרה ל-סוכה ללא צורך בפירוק המסמרים.

כדי לצאת מידי ספק סוכה ישנה, ולקיים מצוה מן המובחר, ראוי לחדש דבר בסכך (די בטפח אחד) – כגון, להניח כפת תמר, או לפרוס מחצלת העשויה לסכך וכדומה.

כשאין לפרגולה דפנות, ואין צורך להניח סכך על גבי הקרוי (קרוי צפוף) – יש לפרק אחרי עשיית הדפנות את קורות הפרגולה, להגביהן ולהניחן מחדש.

שתף את הפוסט:
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

אולי יעניין אותך: